Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky obchodní společnosti

RACETEQ s.r.o.

se sídlem  K Myslivně 2362/9, Poruba, 708 00 Ostrava

zapsané v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, oddíl C, vložka 58186
IČ: 01739573

 

Část „A“ – spotřebitel. 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 • 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti RACETEQ s.r.o., se sídlem K Myslivně 2362/9, Poruba, 708 00 Ostrava, identifikační číslo: 01739573, zapsané v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, oddíl C, vložka 58186 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“), a to včetně internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webových stránkách www.raceteq.eu (dále jen „webová stránka“).
 • 1.2. Obchodní podmínky část „A“ se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. 
 • 1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. 
 • 1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém nebo anglickém jazyce. 
 • 1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

UŽIVATELSKÝ ÚČET 

 • 1.6. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.                 
 • 1.7. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. 
 • 1.8. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. 
 • 1.9. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. 
 • 1.10. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy. 
 • 1.11. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. 

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 

 • 1.12. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 
 • 1.13. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků kromě dopravného. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. 
 • 1.14. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s platbou,dopravou,balením a dodáním zboží. 
 • 1.15. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  • 1.15.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), 
  • 1.15.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží.
  • 1.15.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“ 
 • 1.16. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Závazně objednat“/“Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). 
 • 1.17. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu)požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). 
 • 1.18. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. 
 • 1.19. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. 

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 • 1.20. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: 
  • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce, za platbu tímto způsobem jsou účtovány kupujícímu náklady přiměřené nákladům prodávajícího spojené s dobírkou ve výši ..........; 
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího....... (dále jen „účet prodávajícího“); 
  • bezhotovostně elektronickou platbou v systému PayPal na www.paypal.com 
  • bezhotovostně platební kartou typu ...... ve všech provozovnách prodávajícího a v internetovém obchodě www.raceteq.eu, za platbu tímto způsobem je kupujícímu účtován poplatek ve výši ..... z celkové placené částky, představující náklady prodávajícího spojené s tímto typem platby.
 • 1.21. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. 
 • 1.22. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 1.25 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem. 
 • 1.23. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby (platba předem-proforma faktura/PayPal) je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. 
 • 1.24. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. 
 • 1.25. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky čl. 1.17, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. 
 • 1.26. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. 
 • 1.27. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 

 • 1.28. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. 
 • 1.29. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1.28 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího www.raceteq.eu. 
 • 1.30. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 1.29 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. 
 • 1.31. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 1.29 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.Kondice vráceného zboží kupujícím prodávajícímu nesmí jevit známky požívání,neodborného zacházení či opotřebení.
 • 1.32. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. 

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ 

 • 1.33. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 
 • 1.34. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. 
 • 1.35. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. 
 • 1.36. Prodávající zajišťuje doručení zboží, plnění prostřednictvím dopravce, po celé České republice do zemí EU. Náklady spojené s expedicí a dodáním se rozlišují podle zvoleného způsobu platebních a dodacích podmínek dle následující tabulky: 
  • Přepravní služba PPL (bezhotovostně i dobírka) znamená, že prodávající doručí plnění prostřednictvím dopravce PPL CZ s.r.o. (www.ppl.cz). 
  • Přepravní služba PPL se zavoláním (bezhotovostně i dobírka) znamená, že prodávající doručí plnění prostřednictvím dopravce PPL CZ s.r.o. (www.ppl.cz), v dohodnutém čase. Před doručením zásilky je vždy telefonický kontakt pracovníka dopravce. Ve vybraných městech lze zásilku doručit i ve večerním čase od 17.00 do 21.00 hodin. 
  • Přepravní služba PPL večerní doručení (bezhotovostně i dobírka) znamená, že prodávající doručí plnění prostřednictvím dopravce PPL CZ s.r.o. (www.ppl.cz), ve vybraných městech ve večerním čase od 17.00 do 21.00 hodin. Před doručením zásilky je vždy telefonický kontakt pracovníka dopravce. 
  • Přepravní služba ČP balík do ruky (bezhotovostně i dobírka) znamená, že prodávající doručí plnění prostřednictvím dopravce Česká pošta, s.p. (www.ceskaposta.cz). Před doručením zásilky je vždy zaslána SMS a email. 
  • Přepravní služba ČP balík na poštu (bezhotovostně i dobírka) znamená, že prodávající doručí plnění prostřednictvím dopravce Česká pošta, s.p. (www.ceskaposta.cz) na jednu z více než 3000 pošt v ČR podle výběru k osobnímu vyzvednutí na poště. Před doručením zásilky je vždy zaslána SMS a email. 
  • Přepravní služba paleta PPL/DHL/ČP (bezhotovostně i dobírka) znamená, že předmět plnění je nadrozměrný balík a prodávající doručí plnění prostřednictvím Dopravce PPL CZ s.r.o. (www.ppl.cz) nebo prostřednictvím dopravce Česká pošta, s.p. (www.ceskaposta.cz). Nadrozměrným balíkem se rozumí zboží balené v zásilce (balíku) jejíž nejdelší strana je delší jak 2m, součet obvodu obalu a její délky je větší jak 3m nebo hmotnost zásilky je větší jak 50kg 
  • Přepravní služba PPL SK (bezhotovostně i dobírka v EUR) znamená, že prodávající doručí plnění prostřednictvím dopravce PPL CZ s.r.o. (www.ppl.cz) do Slovenské republiky.
  • Kurýrní služba (bezhotovostně i dobírka) znamená, že prodávající doručí plnění prostřednictvím kurýrního dopravce v daném městě. Před doručením zásilky je vždy zaslána SMS. 
  • Přepravní služba PPL EU (jen bezhotovostně) znamená, že prodávající doručí plnění prostřednictvím dopravce PPL CZ s.r.o. (www.ppl.cz) do libovolné země Evropské Unie. 
  • Osobní odběr znamená vyzvednutí produktů kupujícím v provozní době na kterémkoliv prodejním místě prodávajícího 
  • Individuální přeprava nadrozměrného zboží znamená, že prodávající doručí plnění prostřednictvím vlastních či smluvních externích dopravních prostředků v dohodnutou dobu, na libovolné udané místo kupujícím s možností vynesení zboží do dohodnutého patra. 
 • 1.37. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 
 • 1.38. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). 
 • 1.39. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: 
  • 1.39.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, 
  • 1.39.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, 
  • 1.39.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, 
  • 1.39.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a 
  • 1.39.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 
 • 1.40. Ustanovení uvedená v čl. 1.39 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. 
 • 1.41. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.                      
 • 1.42. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho libovolné provozovny, případně v sídle prodávajícího. Je-li v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. 

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

 • 1.43. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. 
 • 1.44. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. 
 • 1.45. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy www.rqaceteq.eu. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. 
 • 1.46. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 
 • 1.47. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 • 1.48. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 
 • 1.49. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: titul, jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a číslo bankovního účtu (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). 
 • 1.50. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.      
 • 1.51. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. 
 • 1.52. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. 
 • 1.53. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. 
 • 1.54. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. 
 • 1.55. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl.1.53) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: 
 • 1.55.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, 
 • 1.55.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. 
 • 1.56. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

 • 1.57. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a na telefonní číslo kupujícího formou SMS zpráv a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. 

DORUČOVÁNÍ 

 • 1.58. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 • 1.59. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 
 • 1.60. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. 
 • 1.61. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a je přístupná prostřednictvím uživatelského účtu. 

Příloha obchodních podmínek část „A“ - spotřebitel. 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy) 

Oznámení o odstoupení od smlouvy 

Adresát 
RACETEQ s.r.o., K Myslivně 2362/9, Poruba, 708 00 Ostrava,  e-mail : 

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží 
(*) /o poskytnutí těchto služeb (*) (vhodné uvést číslo daňového dokladu/faktury): 

Datum objednání (*) /datum obdržení (*) 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů 

(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) 

Datum 

Obchodní podmínky obchodní společnosti 
RACETEQ s.r.o. 

se sídlem K Myslivně 2362/9, Poruba, 708 00 Ostrava

zapsané v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, oddíl C, vložka 58186, 
IČ: 01739573 

Část „B“ – obchodní partner. 

Základní ustanovení 

 • 1. Tyto obchodní podmínky část „B“ (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují vztahy při dodávkách Produktů definovaných níže obchodní společností RACETEQ s.r.o., IČ 01739573, se sídlem K Myslivně 2362/9, Poruba, 708 00 Ostrava, zapsaná OR v Ostravě C/58186 dne 30.5.2013 (dále jen „Prodávající“) obchodnímu partnerovi-kupujícímu, který není spotřebitelem (dále jen „Kupující“), uzavřené dle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, a jsou závazné pro veškerý obchodní styk s Prodávajícím. Odchylná písemná ujednání stran mají přednost před ustanoveními těchto Obchodních podmínek. 
 • 2. Tyto Obchodní podmínky platí pro objednávání produktů ze sortimentu uvedeného i neuvedeného na internetových stránkách prodávajícího (dále jen „Produkty“) prostřednictvím internetového obchodu a jeho prodejních modulů, pro telefonické objednávky, objednávky zaslané e-mailem, faxem nebo provedené osobně na kterékoli pobočce Prodávajícího. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího a jsou v aktuálním znění nedílnou součástí individuální kupní smlouvy. 
 • 3. Prodávající dodává Produkty na základě elektronické, osobní či telefonické objednávky a specifikace kupujícího z vyplněného formuláře, který je k dispozici v košíku před odesláním objednávky. 

Definice základních pojmů 

Objednávka: znamená přijetí poptávky od Kupujícího kteroukoliv formou uvedenou v odst. 3. čl. 1 těchto Obchodních podmínek 

Potvrzení Objednávky: znamená sdělení zprávy Kupujícímu o akceptaci jeho Objednávky, čímž je uzavřena jednotlivá kupní smlouva 

Osobní odběr: znamená, že předmět plnění si může kupující vyzvednout v provozní době na kterékoliv pobočce Prodávajícího. 

Přepravní služba: znamená, že Kupující doručí plnění prostřednictvím dopravce, který je právnickou nebo fyzickou osobou podnikající v oboru přepravy zboží a logistiky. 
              
Smluvní partner Prodávajícího: znamená subjekt, se kterým má Prodávající uzavřen smluvní vztah, na základě kterého nakupuje Produkty. 

Prodejní místo: znamená oficiální provozovnu Prodávajícího 

Objednávka, uzavření kupní smlouvy 

 • 1. Podmínkou platnosti elektronické, telefonické, případně osobní Objednávky je vyplnění či sdělení veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí (zejména jméno a příjmení/obchodní firma, platná a úplná dodací poštovní adresa, telefonický nebo emailový kontakt, IČ, DIČ či jiné doplňující informace) potřebných k úspěšnému vyřízení Objednávky. 
 • 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy dochází při Potvrzení závazné Objednávky. Za potvrzení Objednávky lze považovat i její faktické splnění prodávajícím. 
 • 3. Kupující je Prodávajícím o přijetí Objednávky automaticky informován emailem, nebo telefonicky na Kupujícím uvedené kontaktní údaje. Veškeré přijaté Objednávky jsou považovány za závazné i v případě, že Kupující neprovede platbu úhrady proforma faktury v požadovaném termínu od data objednání. 
 • 4. Kupující i Prodávající má právo do 24 hodin od obdržení Potvrzení objednávky podat písemně návrh na změnu kupní smlouvy nebo její zrušení. Neučiní-li tak ve stanovené lhůtě, je kupní smlouva mezi oběma stranami uzavřena, a to v té podobě, jak je uvedeno v Potvrzení Objednávky. 

Dodací podmínky 

 • 1. Místem plnění je sídlo Kupujícího popř. adresa uvedená v Objednávce. 
 • 2. Za dodání Produktů se považuje jejich předání prvému dopravci k přepravě pro Kupujícího, není-li Stranami dohodnuto jinak. 
 • 3. Prodávající při Objednávce na dobírku či na fakturu zajišťuje doručení Produktů prostřednictvím přepravní služby, po celé České republice a EU. Náklady na dodání se rozlišují podle zvoleného způsobu dopravy, dle následující tabulky: tabulka - vzor uložen na konci
  • Expediční poplatek se účtuje ke každé objednávce pro daný způsob dodání, vždy jen jeden poplatek na objednávce. Zahrnuje náklady spojené s výstupní kontrolou odesílaného zboží, balící materiál (paletu) a 100% pojištění zásilek proti poškození, ztrátě a jiným nenadálým událostem a případné vyřízení přepravních a celních dokumentů. 
  • Přepravní služba PPL (bezhotovostně i dobírka) znamená, že Prodávající doručí plnění prostřednictvím dopravce PPL CZ s.r.o. (www.ppl.cz).       
  • Přepravní služba PPL se zavoláním (bezhotovostně i dobírka) znamená, že Prodávající doručí plnění prostřednictvím dopravce PPL CZ s.r.o. (www.ppl.cz), v dohodnutém čase. Před doručením zásilky je vždy telefonický kontakt pracovníka dopravce. Ve vybraných městech lze zásilku doručit i ve večerním čase od 17.00 do 21.00 hodin. 
  • Přepravní služba PPL večerní doručení (bezhotovostně i dobírka) znamená, že Prodávající doručí plnění prostřednictvím dopravce PPL CZ s.r.o. (www.ppl.cz), ve vybraných městech ve večerním čase od 17.00 do 21.00 hodin. Před doručením zásilky je vždy telefonický kontakt pracovníka dopravce. 
  • Přepravní služba ČP balík do ruky (bezhotovostně i dobírka) znamená, že Prodávající doručí plnění prostřednictvím dopravce Česká pošta, s.p. (www.ceskaposta.cz). Před doručením zásilky je vždy zaslána SMS a email. 
  • Přepravní služba ČP balík na poštu (bezhotovostně i dobírka) znamená, že Prodávající doručí plnění prostřednictvím dopravce Česká pošta, s.p. (www.ceskaposta.cz) na jednu z více než 3000 pošt v ČR podle výběru k osobnímu vyzvednutí na poště. Před doručením zásilky je vždy zaslána SMS a email. 
  • Přepravní služba paleta PPL/DHL (bezhotovostně i dobírka) znamená, že předmět plnění je nadrozměrný balík a Prodávající doručí plnění prostřednictvím dopravce PPL CZ s.r.o. (www.ppl.cz). Nadrozměrným balíkem se rozumí zboží balené v zásilce (balíku) jejíž součet obvodu obalu a její délky je větší jak 3m nebo hmotnost zásilky je větší jak 50kg 
  • Přepravní služba PPL SK (bezhotovostně i dobírka v EUR) znamená, že Prodávající doručí plnění prostřednictvím dopravce PPL CZ s.r.o. (www.ppl.cz) do Slovenské republiky. 
  • Přepravní služba PPL EU (jen bezhotovostně) znamená, že Prodávající dopravce PPL CZ s.r.o. (www.ppl.cz) do libovolné země Evropské Unie. 
  • Kurýrní služba (bezhotovostně i dobírka) znamená, že prodávající doručí plnění prostřednictvím kurýrního dopravce v daném městě. Před doručením zásilky je vždy zaslána SMS. 
  • Osobní odběr znamená vyzvednutí Produktů Kupujícím v provozní době na kterémkoliv Prodejním místě Prodávajícího 
  • Individuální přeprava nadrozměrného zboží znamená, že Prodávající doručí plnění prostřednictvím vlastních či smluvních externích dopravních prostředků v dohodnutou dobu, na libovolné udané místo Kupujícím s možností vynesení zboží do dohodnutého patra. 
 • 4. Prodávající při Objednávce typu platba dopředu proforma fakturou dodá Produkty Kupujícímu maximálně do 14 (čtrnácti) dnů od uhrazení proforma faktury, nejpozději však do 1 měsíce (u Produktů, které nejsou momentálně skladem). Nedodá-li Prodávající Produkty Kupujícímu ani ve lhůtě do 1 měsíce, je Kupující oprávněn od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení uhrazené zálohy ve výši 100 %. 
 • 5. O odeslání Produktů bude Prodávající Kupujícího informovat elektronicky i s uvedením předběžné doby doručení, pokud si tuto možnost nastaví Kupující v elektronickém obchodním systému Prodávajícího. 
 • 6. O stavu vyřizování Objednávky či odeslání Produktů se může kupující informovat telefonicky  nebo na webovém portále www.raceteq.eu po přihlášení pod svým přihlašovacím jménem. 
 • 7. Produkty budou dodávány ve vhodných obalech určených pro přepravu zásilek či jinak obvyklých obalech. 
 • 8. Prodávající si vyhrazuje právo nedodat objednané Produkty či jeho část, které není skladem a ani nebylo dodáno příslušným Smluvním partnerem Prodávajícího po třech opakovaných objednáních.
 • V případě nedodání části objednaných Produktů formou dobírky, bude ponížená dobírková částka o nedodané zboží. V případě "úhrady předem" bude automaticky zadán kredit (přeplatek) pro příští Objednávky daného Kupujícího. Kupující má možnost požádat o vrácení přeplatku písemnou formou dopisem případně e-mailem (z legislativních důvodů není možné vyhovět telefonickým žádostem). Přeplatek musí být Prodávajícím vrácen nejpozději do 30 dnů od obdržení písemné žádosti na bankovní účet Kupujícího. Nedodané Produkty již nebudou dále evidovány v Objednávce a nebudou automaticky zaslány. 

Reklamační podmínky, odpovědnost za vady, záruka 

 • 1. Není-li dále stanoveno jinak, Prodávající odpovídá Kupujícímu za vady Produktů dle §2099 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
 • 2. Kupující je povinen prohlédnout Produkty co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na Produktech. 
 • 3. Při osobním odběru je Kupující povinen prohlédnout Produkty neprodleně při jejich převzetí. Zjistí-li u Produktů vadu, je povinen zjištěnou vadu v prodejním místě neprodleně oznámit Prodávajícímu. Prodávající Kupujícímu zjištěnou a jím uznanou vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstraní, a to dodáním chybějících Produktů nebo dodáním náhradních Produktů za Produkty vadné. Není-li možné vadu bezodkladně odstranit, Prodávající tak učiní v nejbližším možném termínu. O tomto termínu Prodávající Kupujícího vyrozumí. 
 • 4. Při dodání Produktů Kupujícímu prostřednictvím přepravní služby je Kupující povinen uplatnit nároky z vad množství, druhu, stavu (poškození) Produktů do 3 pracovních dnů od převzetí Produktů od přepravní služby. V případě, že Produkty jsou poškozené nebo neúplné je Kupující povinen dodat Prodávajícímu protokol o poškození nebo ztrátě zboží, které společně sepíše Kupující a zástupce přepravní služby. Kupující je povinen nároky za vady ve stanovené lhůtě uplatnit u Prodávajícího písemně, s popisem vady a protokolem o poškození nebo ztrátě zboží. V případě vady druhu Produktů je Kupující oprávněn požadovat dodání náhradních Produktů jen tehdy, jestliže vadné Produkty budou vráceny Prodávajícímu v původním balení, a to včetně příslušenství. Prodávající Kupujícímu zjištěnou a jím uznanou vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstraní, a to dodáním chybějících Produktů nebo dodáním náhradních Produktů za Produkty vadné. Není-li možné vadu bezodkladně odstranit, Prodávající tak učiní v nejbližším možném termínu. O tomto termínu Prodávající Kupujícího vyrozumí. 
 • 5. Prodávající neodpovídá Kupujícímu za škodu vzniklou v důsledku vady Produktů. 
 • 6. vyznačené na dodacím listě. Prodávající neručí za plnění závazku výrobce v případě živelné pohromy, válek, nepokojů, zásadních politicko-ekonomických změn, vojenských převratů, úředních rozhodnutí bránících plnění uvedených povinností, úpadku, konkurzu, likvidace výrobce. 
 • 7. Kupující je povinen v rámci rychlého servisu uplatňovat záruku výrobce u smluvních servisních partnerů výrobce, pokud jsou uvedení příloze těchto Obchodních podmínek. 

Ochrana osobních dat 

 • 1. Prodávající zpracovává osobní údaje Kupujícího v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění,a to v databázi Prodávajícího při plném respektování povinnosti správce dle § 5 tohoto zákona. Zpracované údaje jsou plně chráněny funkčním vnitřním systémem ochrany dat (soubor vnitřních organizačních a technických opatření). 
 • 2. V případě, že si Kupující nepřeje být, z různého důvodu, nadále "vymazání" z databáze zažádat elektronicky na el. adrese: www.raceteq.eu, kde musí uvést plné znění registrace (včetně přístupového jména a hesla), kterou chce zrušit. Pro následné objednávky však bude nutné provést opět registraci jako nový kupující.  

Závěrečná ustanovení 

 • 1. Všechny dodávky Produktů realizované jednotlivou kupní smlouvou, uzavřené na přesně specifikované Produkty a jejich cenu, se budou řídit platnou Rámcovou kupní smlouvou uzavřenou mezi Prodávajícím a kupujícím. 
 • 2. Jednotlivé písemné kupní smlouvy budou podepisovat osoby k tomu za každou stranu oprávněny, podle vzájemného písemného oznámení. 
 • 3. Jakékoliv dodatky Rámcové kupní smlouvy musí být učiněny písemně a schváleny podpisem obou stran a stanou se její nedílnou součástí.     
 • 4. Kupující prohlašuje, že je bez omezení schopen plnit své splatné závazky, zejména že jeho majetek není v situaci, pro kterou zvláštní zákon stanoví povinnost podat návrh na zahájení insolvenčního řízení, není dlužníkem v insolvenčním řízení, nebyl zamítnut insolvenční návrh pro nedostatek majetku dlužníka a rovněž že na jeho majetek není vedena exekuce nebo není jinak postižen nebo omezen výkonem rozhodnutí. 
 • 5. Kupující prohlašuje, že je způsobilý k právním úkonům a dále, že osoby za něj v jeho zastoupení při jednotlivých obchodních případech jednající jsou k tomu oprávněny. 
 • 6. Kupující nesmí bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího přenechat, převést či postoupit na žádnou třetí osobu jakoukoliv svoji povinnost, nebo právo vyplývající z Rámcové kupní smlouvy či její části. 
 • 7. Kupující odpovídá za škodu, kterou by způsobila případná nepravdivost či nepřesnost prohlášení učiněných v tomto článku nebo porušení zde uvedených či jakýchkoli jiných povinností z Rámcové kupní smlouvy. 
 • 8. Všechny smluvní vztahy, které mezi Prodávajícím a Kupujícím již vznikly a stále trvají, nebo v budoucnu vzniknou, se řídí těmito Obchodními podmínkami. 
 • 9. Jednotlivé popisy a fotografie Produktů jsou informativní a mohou tedy podléhat obsahovým změnám. 

Platnost Obchodních podmínek 

Tyto Obchodní podmínky jsou platné od svého vydání do vydání aktualizace znění Obchodních podmínek. Aktuální znění Obchodních podmínek je k dispozici na internetových stránkách Prodávajícího, na webové adrese www.raceteq.eu. Každá aktualizace je označena verzí svého vydání u místa a data vydání nebo aktualizace. 

V Ostravě 10.6. 2014